Aktualności

Gospodarka odpadami w latach 2012-2016


Główny Urząd Statystyczny opracował raport o systemie gospodarki odpadami w latach 2012-2016 na terenie Polski.

 

 

Opracowanie przedstawia dane na temat odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, oraz o kierunkach ich zagospodarowania. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie zmian i wdrożenie na swoim terenie nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.Rys.1. Odpady zmieszane według województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Źródło: GUS

Z analiz GUS wynika, że w ubiegłym roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca największy wzrost ilości odebranych odpadów zmieszanych w stosunku do 2012 roku wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim i wyniósł 23 proc. W województwie lubuskim w tych latach odpady zmieszane na 1 mieszkańca wyniosły średnio około 260 kg. Lubuskie pozostaje w grupie regionów o wysokiej ilości odpadów zmieszanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 


Rys.2. Odpady zebrane selektywnie według województw w przeliczeniu na 1 mieszkańcaŹródło: GUS


Natomiast w zakresie odpadów zebranych selektywnie w latach 2012-2016 odnotowano czterokrotny wzrost ilości w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwach: śląskim, podlaskim i świętokrzyskim. W województwie lubuskim wzrost w analizowanym okresie był dwukrotny. Z ilością 74 kg na osobę w roku 2016 region lubuski znajdował się na środkowej pozycji wśród regionów Polski.


Dokument „Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016” dostępny jest na stronie GUSŹródło: www.stat.gov.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word