Aktualności

Pola elektromagnetyczne w województwie lubuskim


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował opracowanie pn. „Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2014-2016”.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania prowadzone są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Badania pól elektromagnetycznych prowadzi się cyklicznie, powtarzając pomiary dla tych samych lokalizacji co trzy lata.
Przedmiotem prowadzenia pomiarów monitoringowych w świetle obowiązujących przepisów jest sprawdzenie dotrzymania poziomu dopuszczalnego pola elektromagnetycznego (składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 3 000 MHz) w środowisku, z wyłączeniem miejsc niedostępnych dla ludności. Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w miejscach dostępnych dla ludności w:
  • centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
  • pozostałych miastach,
  • na terenach wiejskich.
Na obszarze województwa lubuskiego na lata 2014-2016 wyznaczone zostały punkty pomiarowe dla każdego z ww. obszarów (łącznie 45 na rok). W każdym z tych punktów badania powtarzane są co 3 lata.
Pomiarami przeprowadzonymi w 2016 roku zamknięto trzeci trzyletni cykl badań PEM w środowisku na terenie województwa lubuskiego.
Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w latach 2014-2016 w żadnym punkcie pomiarowym województwa lubuskiego nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego natężenia promieniowania elektromagnetycznego (7 V/m) w środowisku. Biorąc pod uwagę wartości uśrednione dla poszczególnych obszarów najwyższe wartości natężeń pól elektromagnetycznych uzyskano na terenach miast powyżej 50 tys. mieszkańców (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.). Pozostałe miasta oraz tereny wiejskie charakteryzują niższe wartości.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w 2014 roku pomiary zostały powtórzone w tych samych punktach pomiarowych co w roku 2008 i 2011 roku. W 2015 roku pomiary powtórzono w tych punktach co w roku 2009 oraz 2012 roku, a w 2016 roku w tych punktach co w roku 2010 i 2013 roku.

Dokument dostępny tutajŹródło: www.zgora.pios.gov.pl
Generuj PDF Generuj dokument Word