Aktualności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) łączy część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestały istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku.

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostały przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości. Do kompetencji nowopowstałej instytucji należy wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji KOWR należą następujące zadania: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego realizowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Od 1 września jest ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Skupienie zadań płatniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne w każdym województwie, a w powiatach swoje biura, ma ułatwić rolnikom sięganie po pomoc finansową.
 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie.

Siedziba lubuskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mieści się w Gorzowie Wlkp. 
Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/1-wrzesnia-br-powstanie-krajowy-osrodek-wsparcia-rolnictwa-kopiuj-1.html

 

Generuj PDF Generuj dokument Word