Aktualności

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2016 r.


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował publikację pn. „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2016 r.”, która jest opracowaniem tematycznym zawierającym podstawowe informacje statystyczne dotyczące aktualnego stanu i struktury ludności województwa.

Publikacja prezentuje sytuację demograficzną województwa lubuskiego w 2016 r. Zawiera bogaty zestaw informacji dotyczących stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego, kierunków i natężenia migracji, mediany wieku i przeciętnego trwania życia, a także płodności kobiet i współczynników reprodukcji ludności. Pod względem konstrukcji oraz formy prezentacji opracowanie nawiązuje do poprzedniej edycji.

 

Główne wnioski z publikacji nt. „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2016 r.”:

  • Lubuskie (obok opolskiego) jest najmniejszym pod względem liczby ludności województwem w Polsce (15 miejsce w kraju). Średnia gęstość zaludnienia w województwie obecnie wynosi 73 osoby na 1 km2 (w miastach 761 osób, na terenach wiejskich – 27). Dla porównania w Polsce przeciętnie na 1 km2 powierzchni mieszkają 123 osoby;
  • w 2016 r. w województwie mieszkało 495,1 tys. mężczyzn i 522,3 tys. kobiet. W ogólnej liczbie ludności województwa przeważały kobiety – 51,3%. Współczynnik feminizacji, określający liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn, nie zmienia się i wynosi 105 (w kraju 107);
  • demograficzna wizja województwa lubuskiego, która wyłania się z najnowszej prognozy ludności na lata 2014-2050, nie jest optymistyczna. Przy obecnych tendencjach ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności regionu, czeka nas stopniowy ubytek liczby ludności oraz znaczące zmiany struktury według wieku. Przewidywane zmiany wydają się być nieuchronne, gdyż wynikają z „nowej demografii” Polski. Charakteryzują ją przede wszystkim bardzo niska liczba urodzeń, utrzymująca się po gwałtownym jej spadku po wyżowym okresie połowy lat osiemdziesiątych XX wieku oraz bardzo niskie wartości współczynnika dzietności;
  • w porównaniu z innymi regionami ludność województwa lubuskiego jest demograficznie stosunkowo młoda, pomimo zwiększającego się corocznie wieku środkowego. W 2016 r. wiek środkowy ludności wyniósł 40,0 lat, w tym dla kobiet wyniósł 41,5 lat, a dla mężczyzn – 38,5 lat;
  • wyraźny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia należy przypisywać szeroko propagowanemu od początku lat 1990-tych – prowadzeniu zdrowego stylu życia. Wyniki badań stanu zdrowia ludności pokazują, że mieszkańcy województwa lepiej się odżywiają, rośnie wśród nich odsetek osób uprawiających sport i wykonujących badania profilaktyczne (zwłaszcza wśród kobiet), spada odsetek osób palących tytoń (głównie mężczyzn). Te korzystne zmiany w stylu życia mieszkańców województwa lubuskiego wpływają na wzrost przeciętnego trwania życia;
  • w województwie nadal obserwuje się zjawisko wysokiej nadumieralności mężczyzn, które obserwowane jest we wszystkich grupach wieku, a różnica ta zwiększa się z wiekiem;
  • Lubuskie cechuje ujemne saldo migracji ludności na pobyt stały (liczba wymeldowań jest większa niż liczba zameldowań), które powoduje zmniejszanie się liczby ludności. Kierunki migracji wewnętrznej i zagranicznej zasadniczo nie ulegają zmianom. Najwięcej osób wyjechało do województw ościennych: wielkopolskiego (w 2016 r. 951 osób), dolnośląskiego (917) i zachodniopomorskiego (536). Głównym krajem emigracji były Niemcy (206 osób), następnie Wielka Brytania (94). Decydującym motywem wyjazdów zagranicznych Polaków jest możliwość podjęcia lepiej płatnej pracy (w coraz mniejszym stopniu zaś brak jakiejkolwiek możliwej do podjęcia pracy) i co za tym idzie oczekiwanie lepszej sytuacji ekonomicznej;
  • rezultatem przemian w procesach demograficznych, przede wszystkim głębokiej depresji urodzeniowej z lat 90-tych ub. wieku oraz z początku tego stulecia, jest gwałtowne zmniejszenie się liczby dzieci i młodzieży oraz wzrost liczby osób starszych. Aktualnie największym problemem jest postępujący w województwie proces starzenia się społeczeństwa. Analizując strukturę ludności województwa lubuskiego zauważyć można zasadnicze zmiany, jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach. Odsetek dzieci zmalał z 15,4% w 2010 r. do 15,1% w 2016 r., a osób starszych wzrósł z 11,7% do 15,5%. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba dzieci nieznacznie zwiększyła się i wyniosła 154,0 tys., bardziej wzrosła, bo o ok. 5,0% do 157,6 tys. liczebność osób starszych. Zwraca uwagę fakt, że populacja osób starszych jest zbiorowością dynamiczną, która powiększa się każdego roku o kilka tysięcy osób;
  • analiza zmian w rozmieszczeniu ludności wskazuje, że w województwie następuje koncentracja ludności w dwóch największych miastach, przy równoczesnej depopulacji obszarów peryferyjnych. W obrębie miast zachodzą procesy suburbanizacji związane z tzw. cyklem rozwoju demograficzno-przestrzennego miasta. Porównując dane za ostatnie lata można sądzić, że Gorzów Wielkopolski znajduje się obecnie w fazie względnej decentralizacji, czyli niskiego wzrostu liczby ludności w mieście, przy szybszym procentowo wzroście strefy podmiejskiej. Ponieważ wzrost strefy podmiejskiej ma większą dynamikę niż miasto, spodziewać się można zatem w niedalekiej przyszłości kolejnej fazy związanej z bezwzględnym spadkiem liczby ludności miasta przy wzroście strefy podmiejskiej (czyli fazy bezwzględnej decentralizacji). Natomiast w Zielonej Górze, po włączeniu do miasta obszaru gminy wiejskiej, obecnie notuje się większą dynamikę wzrostu liczby ludności, niż w strefie podmiejskiej.

Publikacja pn. „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2016 r.” - dostępna jest tutaj

 

Generuj PDF Generuj dokument Word