Aktualności

REWITALIZACJA - materiały edukacyjne ze spotkań informacyjnych


Celem spotkań było wprowadzenie potencjalnych wnioskodawców w tematykę rewitalizacji oraz omówienie zasad udziału w konkursie.

Spotkania edukacyjne zrealizowano w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania edukacyjne skierowane były do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Spotkania odbyły się 6 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim oraz 7 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

Na spotkaniu przedstawiono nowe podejście do rewitalizacji. Przedstawiono rewitalizację jako odpowiedź na kryzys miast, doświadczenia w zakresie rewitalizacji, wnioski dla perspektywy 2014-2020, wytyczne
w tym zakresie w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Omówiono także ustawę o rewitalizacji, partycypację w procesie rewitalizacji, konsultacje społeczne oraz definicję obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, specjalnej strefy rewitalizacji, miejscowego planu rewitalizacji, jak również zawartość programu rewitalizacji oraz proces jego tworzenia i uchwalenia.

Zaprezentowano podstawowe informacje o projekcie, wymogi (regulamin) konkursu dotacji
w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a także istotne postanowienia umowy o udzielenie dotacji oraz procedurę udzielania zamówień przez dotacjobiorców. Przedstawiono zasady wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w konkursie oraz sposób jego oceniania.

Do pobrania
Prezentacja: „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020

Prezentacja: Rewitalizacja w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014/2020 i Ustawy z dnia 9 października 2015 r.

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie dotacji

Generuj PDF Generuj dokument Word