Aktualności

KONKURS DOTACJI DLA GMIN NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI - II NABÓR


Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają II nabór wniosków w ramach konkursu dotacji, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać od dnia 19.05.2017 r. do 19.06.2017 r.
(za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Biuro Rozwoju Regionu
pok. 59, parter (Kancelaria Ogólna)
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

WNIOSKODAWCY:
gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.
WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:
maks. 100 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Do pobrania (prezentacje):

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.

Pytania i odpowiedzi w Konkursie dotacji na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji

Generuj PDF Generuj dokument Word