Aktualności

Kapitał Ludzki – ocena inwestycji Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013


Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania poświęcone Kapitałowi Ludzkiemu w Polsce w 2015 r., natomiast Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie oceniające inwestycje z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2007–2013 wraz ze szczegółowymi sprawozdaniami dotyczącymi poszczególnych krajów UE.
Kapitał Ludzki wg definicji OECD to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu. Najważniejszym narzędziem, za pomocą którego Unia Europejska inwestuje w kapitał ludzki, wspierającym zatrudnienie i integrację społeczną to Europejski Fundusz Społeczny.

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania udostępniając je w formie publikacji pn. „Kapitał ludzki w Polsce 2015”, która prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.

Publikacja „Kapitał Ludzki w Polsce 2015”  dostępna tutaj.

Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie oceniające inwestycje z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który w latach 2007-2014 zapewnił wsparcie niezbędne do realizacji krajowych i unijnych priorytetów dotyczących inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Dotyczy to również celów określonych w strategii „Europa 2020” i przeznaczonych dla poszczególnych krajów zaleceń opracowanych w ramach europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej.

Ze sprawozdania wynika, że do końca 2014 r. dzięki pomocy uzyskanej ze środków funduszu co najmniej 9,4 mln mieszkańców Europy udało się znaleźć pracę. 8,7 mln osób zdobyło nowe kwalifikacje lub dyplomy. 13,7 mln osób potwierdza, że dzięki szkoleniom podniósł się poziom ich kompetencji.

W działaniach ESF-u w równym stopniu uczestniczyły osoby bierne zawodowo (36 proc.), czynne zawodowo (33 proc.) i bezrobotne (30 proc.). Najważniejsze grupy docelowe to osoby o niskich kwalifikacjach (40 proc.), młodzież (30 proc.) oraz osoby w niekorzystnej sytuacji (co najmniej 21 proc.).

Kraje członkowskie otrzymały w ramach EFS znaczące dodatkowe zasoby finansowe na zwalczanie problemów związanych z zatrudnieniem i sprawami socjalnymi, tak by mogły one dotrzeć do osób, dla których inaczej trudno by było pozyskać wsparcie finansowe.

ESF odgrywa pierwszorzędną rolę w modernizacji publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji odpowiedzialnych za aktywną politykę rynku pracy. W regionach mniej rozwiniętych fundusz wspiera reformy edukacji, sądownictwa i administracji publicznej. Stanowi to pozytywny bodziec dla biznesu i przyczynia się do budowania społeczeństw sprzyjających integracji.

Ocena wyraźnie podkreśla znaczenie EFS-u dla łagodzenia negatywnych skutków kryzysu. Dzięki jego elastyczności możliwe było szybkie i sprawne reagowanie na nowe wyzwania i skoncentrowanie się na wspieraniu osób najbardziej dotkniętych kryzysem.

Informacja nt. sprawozdania - https://ec.europa.eu/poland/news/170105_efs_en

Generuj PDF Generuj dokument Word