Aktualności

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski


Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera 2016 r. opracował kolejną, dwunastą już edycję raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski".

W opracowaniu podzielono województwa na pięć klas atrakcyjności inwestycyjnej: od najwyższej (miejsca 1-3 w zestawieniu), przez wysoką (4-6), przeciętną (7-9), niską (10-12) do najniższej. Przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych będących podstawą oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych korzyści (czynników) lokalizacji, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, aktywność województwa względem inwestorów.

Zdecydowanym liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej pozostaje województwo śląskie. Jego największymi atutami są bardzo obszerne zasoby pracy, drugi największy w Polsce rynek zbytu, bardzo wysoka aktywność regionu wobec inwestorów, a także bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz społeczna. W klasie o najwyższej atrakcyjności znajdują się także województwa: dolnośląskie oraz mazowieckie.

Województwo lubuskie zostało zaliczone do grupy regionów o niskiej atrakcyjności (11 pozycja), razem z kujawsko-pomorskim i podkarpackim. W ostatnich latach pozycja regionu się nie zmieniła. Na przestrzeni ostatnich trzech lat w odniesieniu do innych regionów sytuacja ziemi lubuskiej bardzo istotnie się poprawiła pod względem wielkości rynku zbytu, warunkowanej m.in. wyraźnym, prawie 15-procentowym wzrostem dochodu rozporządzalnego przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. Największym atutem ziemi lubuskiej pozostaje w tym kontekście bliskość granicy zachodniej, a więc de facto rynku zbytu dla sporej części wyrobów przemysłowych produkowanych w Polsce.

Niska atrakcyjność inwestycyjna województw nie oznacza, że nie mają one szans na przyciągnięcie dużych inwestorów – szanse te istnieją, ale są mniejsze niż w innych województwach. Można je zwiększyć, wzmacniając atrakcyjność inwestycyjną dla działalności bazujących na unikatowych zasobach i atutach tych regionów – siłą rzeczy nie zostały one ujęte w analizie porównawczej – i poszukując niekoniecznie dużych inwestorów, ale mogących efektywnie wykorzystać posiadane atuty. Tym bardziej, że analiza zainwestowanego kapitału w roku 2015 w województwie lubuskim wskazuje, że w dużej mierze jest on alokowany zgodnie z wyznaczonymi inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Jeśli chodzi o lubuskie podregiony, podregion zielonogórski jest wysoko atrakcyjnym miejscem dla lokowania działal¬ności przemysłowej, jak również ma także nieco większe szanse na ściągnięcie inwestycji z branży zaawansowanych technologii. Atrakcyjność inwestycyjna podregionu gorzowskiego w sferze przemysłowej i wysokich technologii została określona jako przeciętna. Jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną dla działalności usługowej, oba podregiony województwa lubuskiego zna-lazły się w grupie obszarów o niskim jej poziomie.

Atrakcyjność inwestycyjna dla poszczególnych podregionów dla działalności przemysłowej w roku 2016.

Opracowanie na podstawie raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016.

RAPORT do pobrania tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word