Aktualności

Komisja Europejska przyjęła nasz Program Rozwoju Transportu


Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. - To bardzo ważna decyzja, gdyż jednym z priorytetowych celów w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jest dostępność transportowa. Można śmiało powiedzieć, że w chwili kiedy zrealizujemy ten plan, to będziemy mieli najlepszą dostępność transportową w Polsce - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Głównym celem Programu jest rozwój systemu transportowego regionu poprawiający dostępność komunikacyjną w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym na rzecz rozwoju gospodarczego, spójności terytorialnej i społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa.
- Dzięki zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską, mamy możliwość realizacji całego zakresu inwestycji kolejowych i drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w trybie pozakonkursowym - wyjaśnia marszałek Polak. - Są wśród nich modernizacja linii kolejowej 203 na północy, linii Żary-Żagań-Wrocław na południu oraz linii Czerwieńsk-Poznań, a także wiele inwestycji drogowych.

PRT WL zawiera opis stanu infrastruktury transportowej w regionie, przedstawia także determinanty jej rozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznego województwa. W dokumencie przedstawiono także prognozy dla poszczególnych rodzajów transportu w oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych rodzajów infrastruktury na poziomie województwa i kraju, wskazano również założenia systemu monitorowania i aktualizacji Programu, które będą prowadzone w trakcie jego realizacji.
PRT WL uwzględnia rekomendacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dokumentu. Zawiera również większość wskazówek i rekomendacji Komisji Europejskiej pozyskanych w trakcie roboczych kontaktów. Dokument zawiera informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. PRT WL został zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego 7 czerwca 2016 r. i przekazany do KE.

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Istnienie kompleksowego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego dla inwestycji transportowych jest niezbędne, gdyż pozwoli to na stworzenie podstaw dla zrównoważonego rozwoju tego sektora, przy uwzględnieniu wymagań oraz kwestii prawnych, administracyjnych, środowiskowych, społecznych oraz finansowych, a także określenie wkładu w ujednolicenie europejskiego obszaru transportu, poprzez zgodność z odpowiednimi politykami UE w tym zakresie.
29 września 2016 r. Komisja Europejska poinformowała o uznaniu za spełnione warunków tematycznych ex-ante w zakresie transportu i kolei.

1.1.Warunek tematyczny 7.1:

- Transport - Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T.
Kryterium warunkującym jest: Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych.

1.2.Warunek tematyczny 7.2:

- Kolej - Istnienie w kompleksowym planie/ kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), która wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału.
Kryterium weryfikowanym przez Komisję Europejską było istnienie w kompleksowym planie/planach lub ramach dotyczących transportu części odnoszącej się do rozwoju kolei.

Do pobrania:

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Źródło: http://lubuskie.pl/news/19575/806/Komisja-Europejska-przyjela-nasz-Program-Rozwoju-Transportu/d,news-bootstrap/

Generuj PDF Generuj dokument Word