Aktualności

Program otwierania danych publicznych


W ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego Rada Ministrów ustanowiła strategiczny i innowacyjny „Program otwierania danych publicznych” – jest to pierwszy dokument rządowy poświęcony temu zagadnieniu
Podstawowym celem przyjętego przez rząd programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl. Cele szczegółowe to m.in.:
  • wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co poprawi wzrost gospodarczy oraz zwiększy rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy w przemyśle kreatywnym (tworzy on nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki);
  • poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne;
  • zwiększenie przejrzystości i skuteczności funkcjonowania organów administracji publicznej, usprawnienie działalności urzędów, umożliwienie obywatelom udziału w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych;
  • wsparcie realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (chodzi o wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejszą administrację, zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce).

Głównymi realizatorami programu będą organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. Program może także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe instytuty badawcze. Koordynatorem programu będzie minister cyfryzacji.

Program stanowi odpowiedź na liczne potrzeby przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli. Jego przygotowanie poprzedzono analizą potrzeb zainteresowanych, wykorzystujących informacje do różnych celów.

Do pobrania:

Program otwierania danych publicznych

Źródło: https://mc.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-podjela-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-programu-otwierania-danych

Generuj PDF Generuj dokument Word