Aktualności

Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi od 2005 roku badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W tym czasie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny.
Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych.

W lipcu br. zostały opublikowane wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku. Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Przeprowadzone badania stanowią kolejny, trzyletni cykl monitoringowy, w którym powtórzono pomiary dla tych samych lokalizacji, co w latach 2009 oraz 2012.

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2015 ROKU dostępne są tutaj
Źródło: www.zgora.pios.gov.pl
Generuj PDF Generuj dokument Word