Aktualności

Mapy Potrzeb Zdrowotnych


Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim jest najwięcej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. – Zainwestowaliśmy w wysokospecjalistyczny sprzęt. Wsparcie, jakie płynęło do szpitali w naszym regionie w ostatnich latach przekłada się na coraz wyższą jakość diagnozowania i leczenia – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.
Mapy powstały w ramach projektu Projekt „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada poprawę jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619).

Regionalne mapy potrzeb zdrowotnych to zaawansowane narzędzie analityczne wspierające decyzje zarządcze w ochronie zdrowia. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. Mapy mają być podstawą do planowania inwestycji w ochronie zdrowia.

Mapa potrzeb zdrowotnych dla Województwa Lubuskiego

Generuj PDF Generuj dokument Word