Aktualności

Sytuacja na Lubuskim Rynku Pracy


Analiza sytuacji na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2016 r. przedstawia najważniejsze zjawiska i procesy jakie zaobserwowano wraz z tendencją zmian w stosunku do analogicznie roku ubiegłego. W celu poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy wdrażany jest Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę stwierdzić można, że sytuacja województwa lubuskiego uległa poprawie. Obserwujemy korzystne zmiany w gospodarce regionu. Równocześnie prognozy na rok 2016 wskazują, że ożywienie koniunktury będzie utrzymane, co wzmocnione zostanie uruchamianiem środków w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia stanowi operacjonalizację celów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020. Jest jednocześnie zestawieniem działań planowanych i podejmowanych przez różne (często niezależne od siebie) podmioty na rzecz poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości i włączenia społecznego. Pełni funkcję koordynacyjną niwelując zjawisko dublowania zadań i przyczyniając się do osiągnięcia pożądanego efektu synergii.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji na rynku pracy wraz z omówieniem głównych czynników ekonomicznych i demograficznych, kształtujących tą sytuację można przeczytać w opracowaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze „Diagnoza sytuacji na lubuskim rynku pracy. Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 2017.”

Generuj PDF Generuj dokument Word