Aktualności

Optymizm w lubuskim sektorze MSP


"Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki. Tegoroczny raport został rozbudowany o temat specjalny pn. Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.

Nastroje mikro i małych przedsiębiorców w województwie lubuskim są optymistyczne, firmy coraz chętniej eksportują. Najbardziej miarodajny wskaźnik oceny nastojów firm to wynik dla województwa lubuskiego jest trzecim najlepszym wynikiem w kraju po województwie pomorskim i zachodniopomorskim.  Wskaźnik koniunktury jest wypadkową oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji branży, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania oraz zatorów płatniczych. Co ważne odsetek inwestujących firm w województwie lubuskim był większy od średniej krajowej. Lubskie ze względu na lokalizację znajduję się w bardzo dobrej sytuacji m.in. dlatego, że Niemcy są naszym głównym partnerem eksportowym. Wskaźnik eksportujących firm w województwie lubuskim jest większy od średniej krajowej. Lubuskie pod tym względem również uplasowało się na trzecim miejscu zaraz za województwem mazowieckim i zachodniopomorskim. Jak wynika z raportu 17 proc. lubuskich mikro i małych firm prowadziło działalność eksportową w ostatnim roku.

Raport Banku Pekao bada także bariery rozwojowe dla firm. Respondenci zostali poproszeni o ocenę każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Wyniki te potwierdzają, że nastroje lubuskich firm są dobre. Średnia tych barier jest trochę niższa od średniej krajowej, która w Polsce wynosi 2,75 i nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. W Lubuskiem powyżej średniej krajowej zostały ocenione wysokość podatków, przepisy prawne i obciążenia biurokratyczne.

Do pobrania:

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce

Generuj PDF Generuj dokument Word