Aktualności

Lubuskie dla młodzieży


Młodzież zazwyczaj jest określana jako stan między dzieciństwem a dojrzałością, ale jako grupa społeczna nie ma wyraźnie zdefiniowanych granic wiekowych. Jako górną granicę wiekową można przyjąć osiągnięcie 30 lat. Współczesne pokolenie młodzieży jest najlepiej wykształconym, najbardziej techniczne zaawansowanym i najbardziej mobilnym z dotychczasowych pokoleń.

Wyraźnie jednak widać, że ta grupa społeczna charakteryzuje się wieloma problemami, wśród których można wyróżnić miedzy innymi nierówności w dostępie do edukacji wysokiej jakości i zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu, znalezienie swojego miejsca na rynku pracy, zagrożenia cyfrowe, wykluczenie społeczne. Zaobserwować można niekorzystne trendy demograficzne. W wyniku słabego przyrostu naturalnego i migracji ubywa młodzieży w województwie lubuskim. Ma to już dziś ogromny wpływ na niektóre sfery życia w regionie – jak spadek liczby studentów. Konieczne jest podejmowanie działań, aby zatrzymać młodzież w regionie.

W związku z tym samorząd województwa także dostrzega swoja rolę w kreowaniu polityki skierowanej do młodzieży. Musi mieć ona charakter między sektorowy, to znaczy obejmuje działania z wielu dziedzin.
Polityka młodzieżowa województwa lubuskiego skupia się na stwarzaniu większych, a przy tym równych szans wszystkim młodym ludziom w dziedzinie edukacji i na rynku pracy, wzmacnianie dostępności oferty kulturalnej, sportowej, usług zdrowotnych oraz promowanie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i solidarności wszystkich młodych ludzi.

Podstawowym dokumentem realizacji zadań dla młodzieży w województwie lubuskim jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, natomiast w poszczególnych obszarach tematycznych zastosowanie mają regionalne strategie i programy sektorowe. Założenia Polityki młodzieżowej województwa lubuskiego - dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego 1 sierpnia 2016 roku ma funkcję koordynującą cele i kierunki działań wskazane w innych dokumentach strategicznych, których grupą docelową jest młodzież.

Generuj PDF Generuj dokument Word