Aktualności

Przyglądamy się naszemu regionowi


Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2015 rok. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz dostępne analizy, raporty, ekspertyzy, jak również materiały otrzymane z departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i innych instytucji regionalnych.

Najbardziej optymistycznie rysuje się sytuacja na rynku pracy. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazało, że w 2015 r. przeciętna liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej w województwie lubuskim liczyła 441 tys. osób, co stanowiło 2,5% ludności aktywnej zawodowo w Polsce. W relacji do poprzedniego roku zauważamy, że liczba ludności aktywnej zawodowo nieznacznie wzrosła (o 0,2%). Stopa bezrobocia wg BAEL w 2015 r. wyniosła 6,3% i była to druga lokata w kraju (za województwem wielkopolskim 5,8 %). Dla porównania w 2010 r. stopa bezrobocia w województwie wyniosła 10,5%, co plasowało lubuskie w grupie 6 województw o najwyższej wartości wskaźnika.

Mimo pozytywnych zmian na lubuskim rynku pracy obserwuje się wzrost odsetka osób zagrożonych ubóstwem (17,4% osób), mimo iż sytuacja materialna gospodarstw domowych w województwie poprawiła się a gospodarstwa osiągały wyższe dochody i więcej wydawały. Niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej ludności niosą określone konsekwencje, jak np. spadek liczby studentów – w 2015 r. na lubuskich uczelniach kształciło się 16,5 tys. studentów (blisko o połowę mniej niż w 2010 r.).

Niekorzystne tendencje zachodzące w regionie nie pozostają bez odpowiedzi samorządu. Podejmowane są działania zaradcze wspierające od przekształcanie jednostek służby zdrowia w spółki, czy utworzenie szpitala klinicznego, po wspieranie uruchomienia nowych kierunków studiów, jak też działania infrastrukturalne z wykorzystaniem funduszy UE (infrastruktura drogowa, gospodarcza, kulturalna).

Więcej informacji o sytuacji regionu znajduje się w opracowaniu dostępnym tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word