Aktualności

Nowy wskaźnik postępu społecznego


Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej opublikowała wstępną wersję regionalnego wskaźnika postępu społecznego. Wskaźnik ten ma służyć do pomiaru postępu społecznego w 272 regionach Europy jako uzupełnienie tradycyjnych mierników postępu gospodarczego. Podkreśla on mocne i słabe strony w porównaniu do regionów o zbliżonych wynikach gospodarczych.

Wskaźnik obejmuje dwanaście tematycznych kategorii składowych, które pokazują znaczne różnice w obrębie państw członkowskich UE i pomiędzy nimi w obszarach takich jak m.in. dostęp do służby zdrowia, jakość i przystępność zakwaterowania, bezpieczeństwo osobiste, dostęp do szkolnictwa wyższego oraz zanieczyszczenie środowiska.

Pomiar postępu społecznego może pomóc w opracowywaniu strategii rozwojowych regionów UE. Cele nowego wskaźnika regionalnego obejmują:
- wniesienie wkładu do debaty dotyczącej „wyjścia poza PKB” poprzez zapewnienie wiarygodnego miernika, który będzie uzupełniał, nie zaś zastępował, pomiar na podstawie PKB;
- ułatwienie regionom identyfikacji regionów o porównywalnym poziomie rozwoju gospodarki, od których będą mogły się uczyć, a także, w stosownych przypadkach, wsparcie regionów w ustalaniu kwestii priorytetowych w ich programach w zakresie polityki spójności;
- zapewnienie źródła informacji, które umożliwi służbom Komisji Europejskiej ocenę, czy programy na lata 2014–2020 skupiają się na właściwych kwestiach w odpowiednich regionach.

Wskaźnik nie został utworzony w celu przydziału funduszy i nie jest wiążący dla Komisji Europejskiej.

Wskaźnik powstał w wyniku współpracy pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, organizacją Social Progress Imperative oraz Baskijskim Instytutem Konkurencyjności Orkestra. Opiera się on na ogólnych ramach międzynarodowego wskaźnika postępu społecznego, które zostały dostosowane do warunków UE przy wykorzystaniu wskaźników opracowanych głównie na podstawie danych Eurostatu.

Projekt wskaźnika udostępniono w celu poznania opinii zainteresowanych stron na temat ocenianych kategorii, uwzględnionych wskaźników cząstkowych oraz sposobu ich połączenia w ostateczną ocenę punktową dla każdego regionu. Uwagi i sugestie można przesyłać na adres: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu Poprawiona wersja regionalnego wskaźnika postępu społecznego zostanie opublikowana w październiku 2016 r.

Więcej informacji na temat metodologii, na której opiera się wskaźnik postępu społecznego w UE – dostępnych jest tutaj

Karty wyników według wskaźnika postępu społecznego dla każdego regionu UE – dostępne są tutaj

Interaktywne mapy wskaźnika postępu społecznego w UE – dostępne są tutaj 

 


Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/

Generuj PDF Generuj dokument Word