Aktualności

Lubuskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej


W województwie lubuskim działalność prowadzą dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego i subregionu gorzowskiego. Zadaniem ośrodków było zbudowanie trwałych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej z udziałem lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu.

Lubuskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej powstały w marcu 2013 r., swoją działalność w ramach projektu realizowały do końca września br. Projekt OWES realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, a partnerem dla subregionu zielonogórskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Natomiast partnerem dla subregionu gorzowskiego był Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Biuro w Gorzowie Wielkopolskim.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego to przedsięwzięcie, podjęte w celu wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie. Realizowane jest w ośmiu lubuskich powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim – ziemskim i grodzkim, żagańskim oraz żarskim.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego działalność swoją prowadzi na terenie 5 powiatów: gorzowski (grodzki i ziemski), międzyrzecki, słubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński.

OWES oferują usługi doradcze i specjalistyczne. Otrzymać można informację m.in. o tym jak założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, skąd wziąć na nie pieniądze, gdzie szukać zewnętrznych źródeł finansowania, jak napisać dobry, realistyczny biznes plan albo stworzyć strategię działania. Ośrodki udzielają osobom zainteresowanym i podmiotom ekonomii społecznej wsparcia z dziedziny marketingu, zarządzania, księgowości, prawa, doradztwa biznesowego. Organizują również szkolenia, seminaria i konferencje, których celem jest promocja ekonomii społecznej i zdobywanie lub pogłębianie wiedzy na temat „trzeciego systemu”. Nadrzędnym celem międzysektorowej współpracy jest zmniejszanie poziomu bezrobocia poprzez rozwój i wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości społecznej.

Adresatami działań ośrodków są istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne i in.) oraz osoby zainteresowane ich założeniem, w tym szczególnie osoby bezrobotne. Projekt, w ramach których funkcjonują OWES skierowany jest też do lokalnych liderów, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, których rola w tworzeniu pozytywnego klimatu wokół możliwości „alternatywnego” zatrudnienia i budowania fundamentów lokalnej gospodarki społecznej jest niebagatelna.

Strona Lubuskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - http://spolecznelubuskie.pl/

Do pobrania:

Podsumowanie działalności OWES subregionu zielonogórskiego i gorzowskiego w latach 2013-2015

1. OWES w Gorzowie Wielkopolskim

2. OEWS w Zielonej Górze

 

Generuj PDF Generuj dokument Word