Kultura

Kultura to najogólniej materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Ma ona duże znaczenie dla harmonijnego rozwoju regionu oraz w kształtowaniu jego tożsamości i ochrony dziedzictwa kulturowego. Lubuskie dysponuje bogatą ofertą kulturalną – filharmonie, kina, muzea, liczne zabytki, galerie, teatry, biblioteki, domy kultury, jak i szeroki wachlarz cyklicznych imprez przyciągają osoby
w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach. Jednym z największych i najbardziej znanych festiwali w kraju i w Europie jest „Przystanek Woodstock”. Wielką popularnością cieszą się również Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” oraz Lubuskie Lato Filmowe
w Łagowie.

Strategia rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” oraz „Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013 – 2016” to dwa najważniejsze dokumenty województwa w dziedzinie kultury. Pieczę nad zabytkami sprawuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Aktualności

Lubuskie sięga po miliony na kulturę z programów krajowych

Województwo lubuskie ma szansę pozyskać ogromne środki na kulturę z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na początku lipca br. dwaj wicepremierzy: Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowali do marszałków województw pismo z propozycją zgłaszania do Kontraktu Terytorialnego inwestycji dotyczących sektora kultury. Regiony mogły zgłosić maksymalnie 15 projektów, w tym co najmniej 5 rekomendowanych przez prezydentów miast. Projekty muszą wpisywać się w cele oraz realizować wskaźniki VIII osi priorytetowej PO IiŚ. Możliwa jest rozbudowa, remont, konserwacja i wyposażenie obiektów kultury a nie budowa nowej infrastruktury. Wartość całkowita projektu musi się mieścić w przedziale od 2 do 5 mln euro, a wkład własny wynosić minimum 15%. Co do zasady inwestycje z PO IiŚ powinny mieć oddziaływanie ponadregionalne.

<< <  Strona 2 z 3  > >>