Aktualności

Lubuskie sięga po miliony na kulturę z programów krajowych

Województwo lubuskie ma szansę pozyskać ogromne środki na kulturę z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na początku lipca br. dwaj wicepremierzy: Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowali do marszałków województw pismo z propozycją zgłaszania do Kontraktu Terytorialnego inwestycji dotyczących sektora kultury. Regiony mogły zgłosić maksymalnie 15 projektów, w tym co najmniej 5 rekomendowanych przez prezydentów miast. Projekty muszą wpisywać się w cele oraz realizować wskaźniki VIII osi priorytetowej PO IiŚ. Możliwa jest rozbudowa, remont, konserwacja i wyposażenie obiektów kultury a nie budowa nowej infrastruktury. Wartość całkowita projektu musi się mieścić w przedziale od 2 do 5 mln euro, a wkład własny wynosić minimum 15%. Co do zasady inwestycje z PO IiŚ powinny mieć oddziaływanie ponadregionalne.

Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim jest najwięcej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. – Zainwestowaliśmy w wysokospecjalistyczny sprzęt. Wsparcie, jakie płynęło do szpitali w naszym regionie w ostatnich latach przekłada się na coraz wyższą jakość diagnozowania i leczenia – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Od 29 lipca br. Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” („SOR”), najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Projekt, który powstał na bazie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (tzw. „Planu Morawieckiego”), określa wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „SOR” stanowić będzie podstawę dla aktualizacji istniejących dokumentów strategicznych (w tym strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji instrumentów wdrożeniowych.

<< <  Strona 16 z 19  > >>