Rozwój regionu

Rozwój regionu to najważniejszy cel samorządu województwa. Podstawowym dokumentem wytyczającym  strategiczne kierunki działań jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Zakłada ona realizację celu głównego oraz czterech celów strategicznych.    
A miarą stopnia ich realizacji są wyznaczone wskaźniki kluczowe.

Kolejnym ważnym dokumentem dla rozwoju regionu jest Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (przystąpiono do jego aktualizacji). 

W 2013 r. rozpoczął się proces programowania funduszy UE w perspektywie 2014-2020, którego zwieńczeniem jest powstanie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Aktualności

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Od 29 lipca br. Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” („SOR”), najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Projekt, który powstał na bazie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (tzw. „Planu Morawieckiego”), określa wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „SOR” stanowić będzie podstawę dla aktualizacji istniejących dokumentów strategicznych (w tym strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji instrumentów wdrożeniowych.

Przyglądamy się naszemu regionowi

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2015 rok. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz dostępne analizy, raporty, ekspertyzy, jak również materiały otrzymane z departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i innych instytucji regionalnych.

<< <  Strona 8 z 9  > >>