Rozwój regionu

Rozwój regionu to najważniejszy cel samorządu województwa. Podstawowym dokumentem wytyczającym  strategiczne kierunki działań jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Zakłada ona realizację celu głównego oraz czterech celów strategicznych.    
A miarą stopnia ich realizacji są wyznaczone wskaźniki kluczowe.

Kolejnym ważnym dokumentem dla rozwoju regionu jest Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (przystąpiono do jego aktualizacji). 

W 2013 r. rozpoczął się proces programowania funduszy UE w perspektywie 2014-2020, którego zwieńczeniem jest powstanie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Aktualności

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Od 29 lipca br. Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” („SOR”), najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Projekt, który powstał na bazie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (tzw. „Planu Morawieckiego”), określa wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „SOR” stanowić będzie podstawę dla aktualizacji istniejących dokumentów strategicznych (w tym strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji instrumentów wdrożeniowych.

<< <  Strona 3 z 4  > >>